Personvernerklæring

Personvernerklæring

Innledning

Vilmer AS (VilMer) er opptatt av å ivareta ditt personvern. VilMer leverer digitale produkter for gode opplevelser og livskvalitet. Visjonen er å sette mennesket i sentrum, og gi eldre en aktiv og meningsfull hverdag.
Vår bruk av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som GDPR).
På denne siden finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Ansvar etter loven

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vilmer AS ved daglig leder Øystein Landgraff. Kontaktinformasjonen til VilMer er:
Vilmer AS
Nygata 22A
2380 Brumunddal
E-postadresse: kontakt@vilmer.no
For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud Jon Georg Berentsen, CTO, på følgende e-post: kontakt@vilmer.no.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Definisjoner som vil hjelpe deg med å forstå personvernerklæringen

Personopplysninger: Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Den registrerte: En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om, dvs. deg som bruker av nettsiden.
Behandling: Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.
Særlige kategorier personopplysninger: Særlige kategorier av personopplysninger defineres av GDPR artikkel 9(1), og inkluderer personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger, seksuelle forhold og seksuelle orientering.
GDPR: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR).
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Hvordan behandler vi opplysninger?

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle de forpliktelser vi som leverandør har ovenfor deg som bruker eller kunde av tjenesten. Vi lagrer informasjon innsamlet fra deg. Dette er nødvendig for å levere produktet.
Du finner en spesifisering over vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen i vedlegg 2: Vår behandling av personopplysninger.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Hvor lenge behandler vi personopplysninger om deg?

Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger ut fra formålet med behandlingen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning.
Når vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 8.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Hvem er mottakere (eller kategorier av mottakere) av personopplysninger?

De som er mottakere av personopplysninger fra våre nettsider og produkter er underleverandører av programmeringstjenester, serverløsninger, analysetjenester, kundeoppfølgingssystemer og lagringstjenester. Disse underleverandørene gjør det mulig for oss å tilby våre produkter og kundeservice for våre brukere og kunder.
En spesifisering av hvilke underleverandører vi benytter for våre nettsider og produkter finnes i vedlegg 4. I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss ​​dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Internasjonale overføringer av personopplysninger

For å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med dette personvernnivået også utenfor EØS, vil vi alltid overføre personopplysninger i henhold til GDPRs overføringsregler.
Ved overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS, vil vi alltid sikre at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine, enten gjennom beslutninger om adekvat beskyttelsesnivå fra Europakommisjonen, gjennom implementering av Standard Contractual Clauses eller gjennom andre passende sikkerhetstiltak.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Cookies og webanalyse

Hva er cookies?
En informasjonskapsel (også kalt cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside, for å samle inn opplysninger om bruk av nettstedet.
Du må samtykke til bruk av informasjonskapsler (ekomloven § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å lese mer på nettvett.no.
I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (personvernforordningen art. 6 bokstav f). VilMers berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, samt påse at nettsiden fungerer og er brukertilpasset.
Hva slags cookies bruker vi?
Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen. Vi knytter ikke bruken til deg som enkeltperson eller identifiserer deg, men ser på mønstre og bruk på et overordnet nivå i statistikkform.
En spesifisering av hvilke cookies vi bruker på våre nettsider og i våre produkter finnes i vedlegg 3.
Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling
Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen (se under).
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår databehandling eller hvordan du utøver dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@vilmer.no.
Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av Vilmer, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Vedlegg 1: Rettigheter knyttet til GDPR

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:
Rett til tilgang på informasjon
Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.
Rett til å kreve sletting
Du har rett til å be oss om å slette dataene dine. Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.
Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.
Rett til korreksjon
Du har rett til å be VilMer rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.
Rett til begrensning
Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.
Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.
Rett til å trekke samtykket
Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du VilMer i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.
Rett til å kunne klage til tilsynsmyndighetene
Du har rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i det EU/EØS-landet hvor du har ditt faste bosted, arbeidssted, eller hvor en påstått overtredelse av GDPR har funnet sted, dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg strider mot GDPR. Dette gir deg muligheten til å velge den tilsynsmyndigheten du mener er mest relevant for klagen din, noe som kan være nyttig dersom du bor i, jobber i, eller dine rettigheter på annen måte er berørt i et annet land enn Norge.
For å finne kontaktinformasjonen til tilsynsmyndighetene i EU/EØS-landene, kan du besøke European Data Protection Board (EDPB) sitt nettsted eller kontakte VilMer direkte for bistand. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på kontakt@vilmer.no før du inngir en klage til en tilsynsmyndighet, slik at vi får muligheten til å adressere dine bekymringer eller spørsmål i første omgang.
Rett til erstatning og ansvar
Hvis du lider skade som følge av brudd på GDPR, har du rett til å motta erstatning fra oss eller vår databehandler for det tapet du har lidt. Dette inkluderer både materiell skade, slik som økonomisk tap, og immateriell skade, slik som ulempe eller psykisk belastning, forutsatt at det kan påvises et direkte årsaksforhold mellom bruddet og skaden.
Hvis du mener at du har lidt skade som følge av et brudd på GDPR av VilMer AS eller vår databehandler, oppfordrer vi deg til å kontakte oss direkte for å diskutere hvordan vi best kan løse situasjonen. Du har også rett til å søke rettslige skritt for å oppnå erstatning.
Rett til dataportabilitet
Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Vedlegg 2: Vår behandling av personopplysninger

I dette vedlegget er vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen spesifisert for hvert av våre produkter.

Behandling som er felles for alle VilMers løsninger

Nyhetsbrev og informasjon til brukere
Formål med behandlingen: Formålet med å samle inn personopplysninger er å tilby nyhetsbrev, produktinformasjon, og annen informasjon som er relevant for brukerne. Dette inkluderer oppdateringer, anbefalinger, og brukertips for å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innholdet til brukernes interesser og behov.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Kontaktinformasjon: Navn, selskapstilhørighet, telefonnummer og/eller e-postadresse.
 • Interaksjonsdata: Informasjon om din interaksjon med nyhetsbrevet, inkludert åpningsrate, klikkrate, rate av videresending, og rapportering av spam.
 • Teknisk brukerdata: Informasjon om enheten og nettleseren du bruker, inkludert IP-adresse, enhetstype, operativsystem, og nettlesertype.
 • Adferd og preferanser: Preferanser og interesser som du deler med oss eller som vi avleder basert på din bruk av våre tjenester og hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene er innhentet direkte fra de registrerte selv gjennom påmelding til nyhetsbrevet eller når du oppgir kontaktinformasjonen din i forbindelse med bruk av våre tjenester.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av dine personopplysninger baserer seg på samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Dette samtykket kan du trekke tilbake når som helst, noe som vil medføre at vi stopper behandlingen av dine personopplysninger til disse formålene og sletter din kontaktinformasjon, med mindre annen lovgivning pålegger oss å beholde informasjonen.
Mottakere eller kategorier av mottakere: Personopplysningene kan deles med tjenesteleverandører som bistår oss i administrasjonen av nyhetsbrevtjenesten, inkludert leverandører av e-postmarkedsføringstjenester og analyseverktøy. Vi sørger for at alle slike tredjeparter behandler personopplysninger i samsvar med våre instrukser og gjeldende personvernlovgivning.
Lagringsperiode: Personopplysningene vil bli lagret så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet. Dersom du velger å avslutte abonnementet eller trekke tilbake ditt samtykke, vil dine personopplysninger bli slettet fra våre systemer eller anonymisert for analytiske formål uten bestemt slettefrist.
Leveranse og kundeoppfølging
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger under leveranse og kundeoppfølging er nødvendig for å levere varer og tjenester, utføre kundeoppfølging, og håndtere fakturering til kommuner, organisasjoner, bedrifter eller andre juridiske personer. Dette omfatter kommunikasjon med kontaktpersoner tilknyttet disse juridiske enhetene for å oppfylle avtaler, tilby kundestøtte, og forbedre våre tjenester.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Kontaktinformasjon: Navn, firma, telefonnummer, og e-postadresse til personen som er tilknyttet den juridiske personen.
 • Interaksjonsdata: Informasjon om hvordan brukere og potensielle kunder engasjerer seg med vårt nettsted eller e-poster, inkludert besøkte sider, åpnede e-poster, og utførte handlinger som klikk, nedlastinger, og formularinnsendelser.
 • Teknisk brukerdata: IP-adresser, nettleserinformasjon, internettjenesteleverandør, enhetsinformasjon (som enhetstype og operativsystem), og tidsstempel for besøk.
 • Preferanser: Data relatert til brukerpreferanser for innhold og markedsføringspreferanser, som kan avledes direkte fra brukerinteraksjoner eller gjennom analyse av brukeradferd.
 • Kommunikasjonsdata: Informasjon gitt av brukerne under kommunikasjon med vår organisasjon gjennom ulike plattformformer, inkludert chat, e-postkorrespondanse, og kundestøttebilletter.
 • Informasjonskapsler og lignende teknologier: Brukes for å samle inn informasjon om brukernes interaksjoner med nettsteder og e-post, sporing av brukeradferd og preferanser.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene er innhentet direkte fra den registrerte selv eller den juridiske personen vedkommende er tilknyttet, samt gjennom brukerens interaksjon med vårt nettsted, e-postkommunikasjon, og bruk av våre tjenester.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen er nødvendig for å ivareta berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. De aktuelle interessene inkluderer å skaffe nye kunder, selge flere tjenester, samt utvide vår virksomhet. Vi har vurdert at denne behandlingen ikke representerer en risiko for de registrertes rettigheter og friheter, basert på individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.
Kundeservice
Formålet med behandlingen: Formålet med behandlingen av personopplysninger relatert til kundeservice er å besvare henvendelser som kommer inn til oss effektivt og hensiktsmessig. Dette inkluderer å gi nødvendig støtte, løse problemer eller svare på spørsmål kundene måtte ha om våre produkter eller tjenester.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Kontaktinformasjon: Navn, telefonnummer, og e-postadresse.
 • Henvendelsesdetaljer: Eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Dette kan inkludere detaljer nødvendig for å adressere kundens forespørsel, spørsmål eller problem.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene samles inn direkte fra den registrerte selv gjennom den kommunikasjonen som etableres når en henvendelse sendes til vår kundeservice, enten via e-post, telefon, kontaktskjemaer på vårt nettsted, eller gjennom direkte dialog i digitale kanaler.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger for kundeserviceformål skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert at denne behandlingen er nødvendig for å kunne tilby adekvat support og service til våre kunder og brukere. Det er i både vår og brukerens interesse å håndtere henvendelser på en effektiv måte. Vi tar hensyn til den registrertes rettigheter og friheter og har konkludert med at behandlingen ikke overstiger disse interessene.
Vær oppmerksom på at vår kundeservice fungerer gjennom et åpent kommunikasjonssystem. Dette innebærer at henvendelser kan omfatte et bredt spekter av personopplysninger, som strekker seg utover grunnleggende kontaktinformasjon. Detaljer som fremkommer i disse henvendelsene kan dekke en rekke personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn, personlige anliggender, helseopplysninger, samt preferanser og interesser.
For å ivareta personvernet og sikkerheten til disse opplysningene, har vi implementert omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Disse tiltakene er nøye utformet for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, videreformidling eller ødeleggelse.
Ved å benytte vår kundeservice, ber vi deg være bevisst på hva slags informasjon du deler med oss. Selv om vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte personopplysningene som deles i disse åpne kommunikasjonskanalene, oppfordrer vi til forsiktighet med hensyn til deling av sensitiv informasjon. Vi sikrer at kun autorisert personell har tilgang til disse opplysningene, og kun i den hensikt å yte den assistansen du trenger.
Myndighetskrav
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger utføres for å overholde gjeldende myndighetskrav, spesielt innenfor områder som skatt og regnskap. Dette er nødvendig for å sikre at vi opererer i samsvar med loven og oppfyller våre rettslige forpliktelser.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Personlig og kontaktinformasjon: Dette inkluderer navn, firma, telefonnummer, e-postadresse, og andre opplysninger som hjem- og bostedsadresse som er nødvendige for å tilpasse og fakturere varer og tjenester korrekt.
 • Finansielle opplysninger: Relevant informasjon som er nødvendig for regnskapsmessige formål, fakturering, og skatteberegning.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene innhentes direkte fra den registrerte selv, enten ved inngåelse av avtaler, gjennom kjøps- og betalingsprosesser, eller som en del av den løpende kundeadministrasjonen.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen er basert på nødvendigheten av å oppfylle en rekke rettslige forpliktelser som selskapet står overfor. Dette er i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, og omfatter krav fastsatt i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, regnskapsloven, og tilhørende forskrifter.
Automatisert beslutningstaking: Per nå benyttes det ikke systemer for automatisert beslutningstaking (hvor elektroniske systemer bruker personopplysninger for å treffe beslutninger uten menneskelig innblanding) i forbindelse med overholdelse av myndighetskrav. Alle beslutninger som har betydning for våre forpliktelser mot myndighetene, involverer nødvendig menneskelig vurdering og behandling.

Behandling som er spesifikk for løsningen VilMer Opplevelser

Løsningen VilMer Opplevelser er en markedsplass for opplevelser og aktiviteter tilpasset ulike markedssegmenter.
Opprette aktivitetsprofil
Formål med behandlingen: Formålet med opprettelse av en aktivitetsprofil er å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon mellom brukere og å gi personlig tilpassede anbefalinger basert på brukernes interesser og preferanser. Dette bidrar til å forbedre brukeropplevelsen ved å foreslå relevante aktiviteter og opplevelser som matcher individets interesser.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: Brukerens fullstendige navn for identifisering og kommunikasjon.
 • Personbilde: Et bilde for personliggjøring av brukerprofilen og øke gjenkjennelsen blant brukere.
 • Interesser: Informasjon om brukerens interesser for å tilby tilpassede anbefalinger og forbedre relevansen av foreslåtte aktiviteter.
 • Beskrivelse: En selvbeskrivelse som brukeren oppgir, inkludert personlige oppfatninger og merknader, for å gi andre brukere et bedre inntrykk av personen bak profilen.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene innhentes direkte fra de registrerte selv når de oppretter sin aktivitetsprofil. Brukerne oppgir denne informasjonen frivillig for å kunne utnytte løsningens fulle potensial og engasjere seg med andre brukere.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger for å opprette en aktivitetsprofil er basert på GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, som omhandler behandling som er nødvendig for formål knyttet til legitime interesser som forfølges av behandlingsansvarlig eller en tredjepart. I dette tilfellet inkluderer de legitime interessene å tilby og forbedre løsningen, assistere brukerne i å finne og delta i aktiviteter som beriker deres sosiale liv, og stimulere til økt aktivitet og interaksjon mellom brukere.
Opprette enhet
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger ved opprettelse av en enhet har som formål å muliggjøre deltakelse i løsningen som en aktiv aktør. En enhet kan representere en rekke forskjellige grupper eller individer, inkludert avdelinger, enkeltpersoner, kommuner eller andre organisatoriske enheter. Ved å opprette en enhet blir det mulig å knytte sammen personer og aktiviteter på en effektiv måte, noe som fremmer et mer strukturert og samhandlende nettverk.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Kontaktinformasjon: Navnet på enheten som skal representere gruppen, individet eller organisasjonen.
 • Beskrivelse: En kort tekst som forklarer enhetens formål, interesser eller virksomhetsområde.
 • Bilde: Et visuelt element for å gi enheten en identifiserbar og personlig uttrykksform.
 • Tilknytning til andre enheter: Informasjon om hvordan enheten er knyttet til andre aktører eller aktiviteter på plattformen tilknyttet løsningen, noe som er essensielt for å fremme samhandling og nettverksbygging.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene innhentes direkte fra brukerne selv, som oppgir nødvendig informasjon ved opprettelsen av en enhet på plattformen. Brukerne velger frivillig å dele denne informasjonen for å dra full nytte av funksjonaliteten og mulighetene som løsningen tilbyr.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger for å opprette en enhet baserer seg på de berettigede interessene til VilMer Opplevelser, i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene inkluderer å tilby og forbedre løsningen ved å legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom brukerne og for å stimulere til økt deltakelse og aktivitet på plattformen. Det er vurdert at denne behandlingen tjener løsningen og brukernes interesser, uten å gå på bekostning av brukernes rettigheter og friheter.
Opprette bestillerprofil
En bestillerprofil innholder informasjon om en enhet som forespør aktiviteter. Den brukes både til matching mot aktiviteter og til annen administrasjon.
Formålet med behandlingen: Vise detaljer rundt en enhet som letter matching med aktivitet og formidler praktisk informasjon om enhet.
Typer av personopplysninger som samles inn: Navn, adresse og avdelingstelefon.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra de registrerte selv.
Rettslig grunnlag for behandlingen: GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby nettjenesten, hjelpe folk med å få bedre tjenester og skape mer aktivitet.
Formålet med behandlingen: Opprettelsen av en bestillerprofil på VilMer Opplevelser-plattformen er designet for å samle og vise informasjon om en enhet som forespør aktiviteter. Dette gjør det mulig å effektivisere prosessen med å matche enheter med relevante aktiviteter, samt å håndtere annen nødvendig administrasjon. Det bidrar til å skape en mer tilpasset og effektiv løsning hvor forespørsler møtes med passende tilbud, og praktisk informasjon om enheten deles for å lette organisering og deltakelse.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: Navnet på enheten eller bestilleren, som gir en identifikator for transaksjoner og kommunikasjon på plattformen.
 • Adresse: Postadresse til enheten eller bestilleren, som kan brukes til å sende nødvendige dokumenter eller varer.
 • Avdelingstelefon: Et kontaktnummer som tillater direkte kommunikasjon med den relevante enheten eller avdelingen, for å løse praktiske spørsmål eller utføre oppfølging.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene som er nødvendige for å opprette en bestillerprofil samles inn direkte fra de registrerte selv. Ved å oppgi denne informasjonen, bidrar brukeren aktivt til å forme sin profil på plattformen, noe som muliggjør en mer sømløs integrering med løsningens tilbud.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysningene for å opprette og administrere en bestillerprofil er basert på de berettigede interessene, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Dette inkluderer interessen i å tilby løsningen, assistere brukere med å oppnå en forbedret løsning gjennom skreddersydde matchinger med aktiviteter, og å generelt skape mer aktivitet og engasjement. Det er vurdert at fordelene ved denne behandlingen både tjener plattformens formål og møter brukernes behov, uten å overskride deres rettigheter og friheter.
Opprette egne aktiviteter
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med opprettelsen av egne aktiviteter på plattformen har som mål å unngå dobbeltbooking av aktiviteter. Dette gjør det mulig for enheter å organisere og planlegge sine aktiviteter, enten de arrangeres direkte gjennom plattformen eller via andre kanaler, med en oversikt som sikrer at planleggingen er konfliktfri og optimalisert for både arrangøren og deltakerne.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Personlig og kontaktinformasjon: Navnet på aktiviteten som registreres, som tjener som identifikasjon og kan inneholde en persons navn.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene innhentes direkte fra de registrerte selv. Når en enhet velger å registrere en aktivitet på plattformen, oppgir de denne informasjonen frivillig for å utnytte systemets funksjonaliteter til å planlegge og annonsere sine arrangementer.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen er basert på nødvendigheten av å oppfylle en rekke rettslige forpliktelser som selskapet står overfor. Dette er i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, og omfatter krav fastsatt i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, regnskapsloven, og tilhørende forskrifter.
Automatisert beslutningstaking: Behandlingen av personopplysninger for å opprette egne aktiviteter er basert på de berettigede interessene, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene omfatter å tilby og forbedre løsningen, ved å hjelpe enheter med å organisere og gjennomføre deres egne aktiviteter mer effektivt, og på denne måten skape mer aktivitet og interaksjon på plattformen. Det er ansett at denne behandlingen støtter plattformens mål om å fremme et aktivt og engasjerende fellesskap, uten å overstige brukernes rettigheter og friheter.
Gjøre aktivitetsforespørsel
Formålet med behandlingen: Prosessen med å gjøre en aktivitetsforespørsel innebærer å koble sammen en arrangør med en bestiller for en potensiell aktivitet, med mål om å øke sannsynligheten for at en aktivitet blir realisert. Ved å bruke tidligere registrerte personopplysninger, samt tilleggsopplysninger som kan komme fra forespørselen, sikrer dette en effektiv og informert sammenkobling mellom partene.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn på bestiller: Identiteten til personen eller enheten som foreslår eller ønsker en bestemt aktivitet.
 • Navn på arrangør: Identiteten til personen eller enheten som potensielt vil arrangere og tilby den forespurte aktiviteten.
 • Merknader: Eventuelle tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner knyttet til aktivitetsforespørselen, som kan inkludere preferanser, tidspunkter, eller andre relevante detaljer for å tilrettelegge for en vellykket aktivitet.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene samles inn direkte fra de registrerte selv, enten de agerer som bestiller eller arrangør. Informasjonen oppgis frivillig av partene involvert i prosessen med å foreslå eller respondere på en aktivitetsforespørsel.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med å gjøre en aktivitetsforespørsel er basert på de berettigede interessene til VilMer Opplevelser", jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene omfatter å tilby nettjenesten og legge til rette for en plattform som effektivt kan hjelpe individer og enheter med å finne, planlegge, og gjennomføre aktiviteter. Ved å styrke forbindelsen mellom arrangører og bestillere bidrar denne prosessen til å skape flere og mer varierte aktiviteter, som igjen stimulerer til økt samhandling og engasjement på plattformen. Det er vurdert at denne behandlingen gagner både bestillere og arrangører ved å forenkle opprettelsen av meningsfulle og givende aktiviteter, uten å negativt påvirke partenes personvernrettigheter.
Administrere aktivitetsforespørsler og gjennomføring av aktiviteter
Administrering av en aktivitetsforespørsel gjennomføres av personell hos VilMer. Her kreves innsikt og informasjon om bestiller, arrangør, den forespurte aktivitet, samt innsikt i dialoger, utsendte varsler og merknader som er gjort.
Formålet med behandlingen: Avklare og sørge for en vellykket prosess rundt arrangering av aktiviteter.
Typer av personopplysninger: Navn på bestiller, navn på arrangør, navn på brukere, navn på ansatte i VilMer, meldinger i dialog, e-post og mobilnummer tilknytte varslinger, merknader
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra de registrerte selv.
Rettslig grunnlag: GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby løsningen, hjelpe folk med å få bedre løsningen og skape mer aktivitet.
Formålet med behandlingen: Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med administrering av aktivitetsforespørsler og gjennomføring av aktiviteter er å avklare, koordinere og sikre en vellykket prosess rundt arrangering og gjennomføring av aktiviteter. Dette omfatter å håndtere logistikken, kommunikasjonen mellom bestiller og arrangør, samt oppfølging og eventuell tilpasning av aktiviteten for å møte deltakernes forventninger og behov.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn på bestiller og arrangør: For å identifisere og kommunisere effektivt med de involverte partene.
 • Navn på brukere: For å holde oversikt over hvem som deltar i eller viser interesse for en aktivitet.
 • Navn på ansatte i VilMer: For å tilordne ansvar og oppgaver relatert til håndtering av aktivitetsforespørsler.
 • Meldinger i dialog: For å dokumentere kommunikasjonen og eventuelle avtaler gjort mellom bestiller, arrangør og VilMer.
 • E-post og mobilnummer tilknyttet varslinger: For å sikre at alle parter mottar nødvendig informasjon om aktiviteten og eventuelle endringer.
 • Merknader: For å registrere viktig informasjon, preferanser eller spesielle hensyn knyttet til gjennomføringen av aktiviteten.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene samles inn direkte fra de registrerte selv, gjennom deres engasjement i prosessen med aktivitetsforespørsler, samt gjennom den løpende kommunikasjonen og interaksjonen med VilMer i forbindelse med arrangering og gjennomføring av aktiviteter.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger er basert på de berettigede interessene, i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene inkluderer å tilby og forbedre løsningen, ved å assistere brukerne i å realisere ønskede aktiviteter, samt å fremme økt aktivitet og samhandling på plattformen. Det er vurdert at denne behandlingen tjener både brukernes og plattformens interesser ved å tilrettelegge for velorganiserte og tilfredsstillende aktiviteter, uten å negativt påvirke de registrertes personvernrettigheter.

Behandling som er spesifikk for løsningen Triggo

Triggo er en app som inspirerer til aktivitet og samtaler på tvers av generasjoner. Sammen kan man se på interessante bilder, lese om ulike tema eller svare på spørsmål om tema man liker.
Opprette Triggo-gruppe
Formålet med behandlingen: Opprette Triggo-gruppe som samler bruksdata fra brukerne i gruppen.
Typer av personopplysninger: Navn, personbilde og e-postadresse og/eller telefonnummer.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra de registrerte selv.
Rettslig grunnlag: GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby løsningen, hjelpe folk med å få bedre tjenester og skape mer aktivitet.
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger har som mål å samle bruksdata fra brukerne i gruppen for å tilrettelegge for en mer samstemt og engasjerende brukeropplevelse.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: For å identifisere brukerne innenfor gruppen.
 • Personbilde: For å personliggjøre brukeropplevelsen og gjøre det lettere for gruppemedlemmer å gjenkjenne hverandre.
 • E-postadresse og/eller telefonnummer: For innloggingsformål, slik at bruker enkelt kan huske sin egen brukeridentitet.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene samles inn direkte fra de registrerte selv når de velger å opprette eller bli med i en Triggo-gruppe.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger baseres på de berettigede interessene, i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene inkluderer å tilby og forbedre løsningen ved å legge til rette for gruppesamhandling og kunnskapsdeling, hjelpe folk med å få tilgang til bedre tjenester og skape mer aktivitet på tvers av generasjoner. Det er vurdert at denne behandlingen fremmer sosial interaksjon og samarbeid mellom brukerne, uten å overstige deres rettigheter og friheter.
Lage quiz
Formålet med behandlingen: Oppretting av quizer i Triggo-appen er designet for å engasjere brukere gjennom interessante spørsmål og svar om bestemte temaer, og fungerer som en samtalestarter. Quizer kan identifisere private eller offentlige personer, steder eller handlinger gjennom bilder og tekst, og tilby en morsom og lærerik måte å utforske ulike emner på.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: Navnet på personen som quizen omhandler, for å kunne stille spørsmål eller gi svar relatert til emnet.
 • Bilde: Bilder som identifiserer personer, steder eller handlinger relatert til quizens tema.
 • Beskrivelse: En kort tekst som gir kontekst eller informasjon om personen, stedet eller handlingen som er gjenstand for quizspørsmålet.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene brukt i quizer er innhentet fra de registrerte selv, i tillegg til offentlig tilgjengelig og allment kjent informasjon. Dette sikrer at quizene er basert på relevante og riktige data, samtidig som det oppfordrer til engasjement og læring blant brukerne.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger baserer seg på de berettigede interessene, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene omfatter å tilby og forbedre løsningen, bidra til økt kunnskap og forståelse blant publikum, og styrke fellesskapet rundt ulike emner. Ved å skape engasjerende og informative quizer, fremmes en lærerik og interaktiv plattformopplevelse som gagner både brukere og utviklere av Triggo.
Opprette lokasjon
Formålet med behandlingen: Opprettelsen av lokasjoner i Triggo-appen er designet for å gi brukerne muligheten til å oppdage nye og interessante steder å besøke. Ved å legge til personlige og unike steder stimuleres det til økt fysisk aktivitet og utforsking.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Bilder: Visuelle representasjoner av lokasjonen som hjelper med å gi et innblikk i hva brukerne kan forvente seg av stedet.
 • Navn: Navnet på lokasjonen, som gir en identifiserbar referanse for brukerne.
 • Beskrivelse: En detaljert tekst som gir informasjon om lokasjonen, dens særegenheter, og hva som gjør stedet besøksverdig.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene samles inn direkte fra de registrerte selv. Når brukere velger å opprette en ny lokasjon i Triggo-appen, oppgir de frivillig denne informasjonen for å dele stedet med fellesskapet. Dette gjør det mulig for andre brukere å utforske og oppleve anbefalte steder.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av personopplysninger baserer seg på de berettigede interessene, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Disse interessene omfatter å tilby og forbedre løsningen ved å hjelpe folk med å oppdage nye steder, fremme fysisk aktivitet og skape mer aktivitet i appen.

Behandling som er spesifikk for løsningen VilMer Digitale opplevelser

VilMe Digitale Opplevelser er en løsning som gjør det enkelt å bruke film og digitalt innhold som aktivitet. På plattformen får en tilgang til en rekke filmer og annet digitalt innhold som kan bidra til å vekke minner og samtaler. Brukere kan dele innholdet med andre brukere innenfor sin brukergruppe.
Laste opp video
Formålet med behandlingen: Behandlingen og visning av video der personopplysninger kan fremkomme.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Personopplysninger fra brukerkonto: Inkluderer informasjon knyttet til brukerens identitet og konto, som navn og kontaktinformasjon.
 • Personopplysninger i filmen: Eventuelle personopplysninger som fremkommer i videoinnholdet som lastes opp, inkludert bilder av personer, stemmer og eventuelt sensitive data avhengig av videoinnholdets natur.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene innhentes direkte fra den registrerte selv når de velger å laste opp og dele videoinnhold på "Digitale Opplevelser-plattformen.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Behandlingen av disse personopplysningene baseres primært på samtykke fra den registrerte, i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Brukeren har full kontroll over egne data og kan frivillig velge å laste opp videoer, samt har muligheten til å slette dem når som helst. I tilfeller hvor samtykke ikke er gitt eller kan innhentes, baseres behandlingen på de berettigede interessene til plattformen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for å tilby løsningen, fremme engasjement og interaktivitet.

Behandling som er spesifikk for løsningen MinMemoria

MinMemoria er en løsning for omsorg og kommunikasjon, med personens livshistorie i fokus. MinMemoria styres som regel av pårørende, som deler bilder, minner og relasjoner fra sin kjære sin livshistorie. De kan også kommunisere med andre som gis tilgang til MinMemoria-profilen, for eksempel andre pårørende eller helsepersonell.
Opprette MinMemoria-profil
Formålet med behandlingen: Behandlingen av personopplysninger ved opprettelse av en MinMemoria-profil er designet for å samle og dele viktig informasjon om en persons livshistorie. Formålet er å styrke personens identitet og minner gjennom visuell og tekstuell fortelling, som kan benyttes av pårørende og helsepersonell for å forbedre omsorg og kommunikasjon.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: For å identifisere profilen til personen livshistorien tilhører.
 • Personbilde: For å gi en visuell representasjon av personen.
 • Fødselsdato: For å gi kontekst rundt personens livsfase og viktige livshendelser.
 • Kjønn: For å gi ytterligere personlig informasjon som kan være relevant i omsorgssammenheng.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Informasjonen deles av brukere som har tilgang til MinMemoria-profilen. Dette kan være pårørende eller helsepersonell som har fått tillatelse til å bidra til profilen, og som frivillig legger inn informasjon for å berike profilen og gjøre den mer personlig og relevant.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse opplysningene er basert på samtykke fra de som legger inn informasjonen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Dette innebærer at det er frivillig å opprette og bidra til en MinMemoria-profil, og at informasjonen kan slettes etter ønske av de som har tilgang. I tilfeller hvor samtykke ikke er gitt eller ikke kan innhentes, baserer behandlingen seg på de berettigede interessene til MinMemoria, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for å tilby løsningen og fremme bedre tjenester og aktivitet rundt individets livshistorie.
Opprette innlegg
Formålet med behandlingen: Når brukere oppretter innlegg på MinMemoria, er målet å dele viktige øyeblikk, oppdateringer eller annen relevant informasjon som en del av minneterapi eller for å stimulere andre brukere til også å dele sine egne historier og oppdateringer.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn på personer: Når innlegget inneholder omtaler eller bilder av spesifikke personer.
 • Bilder og video: Visuelt innhold som formidler øyeblikk, hendelser eller minner der man kan identifisere personer.
 • Beskrivelser: Tekst som gir kontekst eller forteller historien bak bildene, videoene eller innlegget generelt.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Informasjonen deles aktivt av brukere som har tilgang til en MinMemoria-profil. Dette kan være pårørende, venner eller helsepersonell som er invitert til å bidra til profilen, og som velger å dele innhold for å berike den felles opplevelsen og historiefortellingen på MinMemoria-plattformen.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse opplysningene baseres primært på brukerens samtykke, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Dette innebærer at det er frivillig for brukere å legge inn personopplysninger i form av innlegg, og at de når som helst har mulighet til å slette dette innholdet selv. For tilfeller der samtykke ikke er gitt eller ikke kan innhentes, støtter behandlingen seg på de berettigede interessene til MinMemoria, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for å tilby og forbedre løsningen ved å fremme engasjement, interaktivitet og fellesskapsfølelse blant brukerne.
Legge inn bilde og video
Formålet med behandlingen: Opplasting av bilder og video til en MinMemoria-profil tillater brukere å dele betydningsfulle øyeblikk fra en persons liv, som en del av minneterapi. Dette bidrar til å bevare minner, fremme samtaler og styrke forbindelser mellom brukere som har tilgang til profilen. Ved å dele viktige bilder og videoer, kan brukere samle og dele livets høydepunkter eller hverdagslige øyeblikk som har spesiell betydning.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn på personer: Identifiserer individer som er avbildet eller omtalt i forbindelse med de opplastede bildene og videoene.
 • Bilder og video: Visuelle opptak som fanger viktige eller minneverdige øyeblikk fra personens liv.
 • Beskrivelser: Tekstlige forklaringer eller historier knyttet til de visuelle opptakene, som gir ytterligere kontekst og mening til bildene og videoene.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene deles av brukere som har tilgang til og bidrar til en MinMemoria-profil. Dette kan omfatte pårørende, venner, eller helsepersonell som er invitert til å legge til innhold. Brukerne oppgir frivillig denne informasjonen ved å laste opp bilder og videoer for å dele minner og opplevelser.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse personopplysningene er basert på brukerens samtykke, i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig for brukere å legge til personopplysninger gjennom bilder, videoer og tilhørende beskrivelser, og de har rett til å slette dette innholdet når de ønsker. I tilfeller hvor samtykke ikke er gitt eller ikke kan innhentes, baserer behandlingen seg på de berettigede interessene til MinMemoria, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, med mål om å tilby og forbedre løsningen ved å fremme minneterapi og økt samhandling mellom brukerne.
Legge inn minner
Formålet med behandlingen: Å legge inn minner gjennom tekst, bilder og video på MinMemoria er en funksjon som lar brukere dokumentere og dele personlige og meningsfulle øyeblikk. Dette bidrar til å bevare viktige hendelser, tanker og følelser, som sammen utgjør en rik og detaljert fortelling om en persons livshistorie. Minner i form av tekst, bilder og video skaper en levende presentasjon som engasjerer.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: Identifiserer personene som er omtalt eller avbildet i minnene.
 • Bilder og video: Visuelle fremstillinger som fanger øyeblikk, personer, steder og hendelser som er betydningsfulle.
 • Tekst: Beskrivelser, fortellinger eller refleksjoner som gir kontekst og dypere forståelse til de visuelle minnene.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene deles av brukere som har tilgang til en MinMemoria-profil. De oppgir frivillig denne informasjonen ved å legge til tekst, bilder og videoer. Dette kan være pårørende som ønsker å dele minner om sin kjære, eller helsepersonell som bidrar til profilen med informasjon som kan styrke omsorgen og forståelsen for personen.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse personopplysningene er basert på brukerens samtykke, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig for brukere å legge inn personopplysninger i form av minner, og de har rett til å slette dette innholdet når som helst. I tilfeller hvor samtykke ikke er gitt eller ikke kan innhentes, støtter behandlingen seg på de berettigede interessene til MinMemoria, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, med mål om å tilby og forbedre løsningen ved å fremme deling av livshistorier og stimulere til interaksjon og støtte blant brukerne
Opprette invitasjoner
Formålet med behandlingen: Opprettelsen av invitasjoner i MinMemoria tillater brukere å invitere andre personer til å få tilgang til en bestemt MinMemoria-profil. Dette gjøres for å utvide kretsen av personer som kan dele, samhandle og bidra med innhold til profilen, noe som styrker fellesskapet og samarbeidet rundt bevaring av personens livshistorie.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: For å identifisere den inviterte personen.
 • E-post og/eller mobilnummer: Kontaktinformasjon som brukes for å sende invitasjonen, og sikrer at invitasjonen når frem til den rette mottakeren.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene deles av brukere som allerede har tilgang til en MinMemoria-profil og som ønsker å invitere nye medlemmer til å bli en del av profilen. Informasjonen oppgis frivillig av disse brukerne i prosessen med å opprette og sende en invitasjon.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse personopplysningene er basert på samtykke fra brukerne som oppgir kontaktinformasjonen, i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Dette innebærer at brukerne har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at opplysningene brukes til formålet med å sende invitasjoner. Brukere har muligheten til å slette de oppgitte personopplysningene når som helst. I tilfeller hvor samtykke ikke er gitt eller ikke kan innhentes, baserer behandlingen seg på de berettigede interessene til MinMemoria, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for å fremme løsningen ved å utvide brukerbasen og styrke nettverket rundt enkeltpersoners profiler.

Behandling som er spesifikk for løsningen VilMer Aktivitetsplan

VilMer Aktivitetsplan er en tjeneste som lager en tilpasset timeplan med aktiviteter. Planen fylles opp med aktiviteter fra våre andre løsninger, som VilMer Opplevelser, VilMer Digitale Opplevelser og MinMemoria, samt egne aktiviteter. Planene blir levert ferdig utfylt og tilpasset den enkelte avdeling eller privatperson, av VilMer.
Opprette aktivitetsplan
Formålet med behandlingen: Formålet er å opprette en tilpasset aktivitetsplan som er skreddersydd til behovene og preferansene til den enkelte bruker eller avdeling. Ved å integrere informasjon fra ulike kilder, inkludert brukerens egne oppgaver, samt aktiviteter fra løsninger som VilMer Opplevelser, VilMer Digitale opplevelser, og MinMemoria, sikter VilMer Aktivitetsplan mot å levere en helhetlig og engasjerende plan som fremmer aktivitet og interaksjon.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Navn: For å identifisere brukeren eller kontaktpersonen for en avdeling.
 • Kontaktinformasjon: Inkludert e-post og mobilnummer for kommunikasjon om aktivitetsplanen.
 • Alder eller fødselsdato: For å tilpasse aktivitetene basert på aldersgruppe.
 • Kjønn: Kan brukes til ytterligere tilpasning av aktiviteter, om nødvendig.
 • Interesser: Spesifikke interesser som kan hjelpe i valget av relevante aktiviteter fra VilMer Opplevelser, VilMer Digitale opplevelser, MinMemoria eller andre kilder.
 • Preferanser: Brukerens eller avdelingens foretrukne typer aktiviteter.
 • Fysiske eller kognitive behov: Eventuelle spesielle behov som må tas hensyn til i planleggingen av aktivitetene.
 • Tidligere aktivitetsdeltakelse: Informasjon om tidligere deltagelse i aktiviteter for å unngå gjentakelser og sikre variasjon.
 • Familie- og sosiale relasjoner: Relevant for å inkludere aktiviteter som fremmer sosial interaksjon eller som kan involvere familiemedlemmer eller venner.
 • Fotografier eller video: For bruk i personaliserte aktivitetsplaner der visuelt innhold er inkludert.
 • Merknader eller tilbakemeldinger fra tidligere aktiviteter: Brukes til å forbedre og videre tilpasse fremtidige aktivitetsplaner.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Personopplysningene samles inn direkte fra de registrerte selv, gjennom deres interaksjon med VilMer Aktivitetsplan og relaterte løsninger. Brukerne oppgir frivillig denne informasjonen som en del av prosessen med å sette opp og personalisere sin aktivitetsplan.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse opplysningene er berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. VilMer Aktivitetsplan sitt formål med å tilby løsningen, forbedre tilbudet til brukerne og skape økt aktivitet, anses som legitimt og tjener både brukernes og løsningens interesser. Det legges vekt på at behandlingen ikke overstiger brukernes rettigheter og friheter, og at informasjonen brukes på en måte som brukerne har rimelig grunn til å forvente når de velger å benytte VilMer Aktivitetsplan for å organisere sitt eller sine pårørendes aktivitetsbehov.

Særlige kategorier av personopplysninger

Selv om det ikke er et krav for å benytte VilMers løsninger, kan det forekomme at brukere eller deres pårørende på eget initiativ velger å dele informasjon som faller under de særlige kategorier av personopplysninger som definert i GDPR artikkel 9 (1). Dette kan være spesielt relevant i konteksten av produkter som MinMemoria og VilMer Opplevelser, hvor deling av personlige historier og minner kan inneholde sensitive opplysninger.
Formålet med behandlingen: Hovedformålet med behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger er å muliggjøre for brukeren å inkludere de opplysninger de selv anser som nødvendige for å fullt ut benytte seg av ett eller flere av VilMers løsninger. Dette kan forbedre brukeropplevelsen ved å tillate en rikere og mer personlig interaksjon med løsningene.
Typer av personopplysninger som samles inn:
 • Særlige kategorier av personopplysninger: Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, opplysninger om helse, religiøs overbevisning, seksuell orientering, eller politiske oppfatninger, som brukere frivillig velger å dele i konteksten av bruk av VilMers løsninger.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Disse personopplysningene blir innhentet direkte fra brukeren selv eller brukerens pårørende, som velger å dele dem som en del av deres interaksjon med VilMers løsninger.
Rettslig grunnlag for behandlingen: Det rettslige grunnlaget for å samle inn og behandle disse særlige kategoriene av personopplysninger er basert på brukerens uttrykkelige samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samt oppfyllelse av et av vilkårene listet i GDPR artikkel 9 (2). Det er viktig å merke seg at det er helt frivillig for brukere å dele denne typen opplysninger, og at de har muligheten til å slette dem etter eget ønske. Ved å anerkjenne og respektere brukerens valg om å dele disse sensitive opplysningene, forplikter VilMer seg til å håndtere dem med høyeste grad av forsiktighet og sikkerhet, i tråd med gjeldende personvernregelverk. Brukerens evne til å inkludere slike personlige og sensitive opplysninger, når de selv ønsker det, understreker VilMers engasjement for å tilby løsninger som kan tilpasses individuelle behov og preferanser, samtidig som brukernes personvern og datasikkerhet ivaretas.

Vedlegg 3: Mottakere eller kategorier av mottakere

I dette vedlegget følger en oversikt over mottakere av personopplysninger i våre nettsider og løsninger.
Besøkende på våre nettsider
Leverandør
Formål
Lokasjon
Facebook Pixel
Mer treffsikre annonser på Metas plattformer
EU og USA
Google Analytics
Statistisk informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no og vilmer.com, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Google Tag Manager
Håndterer oppsett til tredjepartsløsninger, f.eks. Google Analytics og supporttjenesten Intercom
EU
HotJar
Statistisk informasjon om besøk, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Intercom R&D Unlimited Company
System for support og brukeroppfølging via chat og e-post
USA
Webflow
Design og publisering av nettsider vilmer.com og vilmer.no
USA
Zapier
Automatisering av prosesser på tvers av løsninger
USA og UK
DoubleClick
Optimaliserer digitale annonsekampanjer på tvers av kanaler
EU og USA
Microsoft Advertising
Driver trafikk og salg gjennom betalt søkemotorannonsering
EU og USA
Microsoft Clarity
Innsikt i brukeratferd gjennom heatmap, session-opptak, og analyser
EU og USA
Google Ads
Målretting av annonser
Globalt, men primært EU og USA
YouTube
Integrering av video fra YouTube på nettside
EU og USA
Embedly
Forenkle integrering av rikt medieinnhold på nettsider
USA
Vær oppmerksom på at besøkende på vår nettside har muligheten til selv å bestemme hvilken sporing de godtar ved å gi sitt samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies). Dette er i tråd med Generell databeskyttelsesforordning (GDPR), som er det ledende regelverket for beskyttelse av personopplysninger og privatliv i Europa.
Personer vi er i kontakt med i forbindelse med salg og kundeoppfølging
Leverandør
Formål
Lokasjon
Chatfuel
Chatbot: Automatisert chat-tjeneste som brukes på VilMers Facebook-sider
EU og USA
DocuSign
Signering av dokumenter
EU og USA
Google Workspace
E-postkommunikasjon, digitale møter og lagring av selskapsdokumenter
EU
JotForm
Verktøy for oppsett og håndtering av nettskjema (spørreundersøkelser, påmelding til arrangementer o.l.)
EU
LinkedIn
Kontaktskjema for interessenter
EU og USA
Mailchimp
En tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere
USA
Microsoft / Office 365
E-posttjenste, digitale møter og lagring av selskapsdokumenter
EU
Moelv Regnskapsbyrå AS
Fakturering og regnskap
EU/EØS
PowerOffice AS
Fakturering
EU/EØS
TextMagic
Oppfølging og dialog på SMS
EU
TypeForm
Oppsett av nettskjema for personer som registrerer seg som frivillig bidragsyter gjennom VilMer Opplevelser
EU og USA
Monday.com
Håndtering av salg- og supportsaker
EU og USA
HubSpot
Kunderelasjonshåndtering
EU og USA
Registrerte brukere på VilMers plattform (løsningene VilMer Opplevelser, VilMer Digitale Opplevelser, Triggo, MinMemoria og VilMer Aktivitetsplan)
Leverandør
Formål
Lokasjon
Google Analytics
Statistisk informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no og vilmer.com, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Looker DataStudio
Automatisert datarapportering
EU og USA
Heroku
Skytjeneste som lar oss publisere og kjøre våre applikasjoner slik at de blir tilgjengelig for brukerne
EU
Intercom R&D Unlimited Company
System for support og brukeroppfølging via chat og e-post
USA
Mailchimp
En tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere
USA
Relevant software
Utvikling av ny software
Ukraina
Reporting Ninja
Transformering av data fra ulike kilder for Google Data Studio
Storbritannia
SendGrid
Utsending av e-post til brukere, f.eks. ved aktivering av brukerkonto, tilbakestilling av passord eller varsler fra system
USA
TextMagic
Oppfølging og dialog på SMS
EU
Twilio
Utsending av SMS til brukere, f.eks. engangskode ved innlogging
USA
Zapier
Automatisering av prosesser på tvers av tjenester
EU og UK
ME-QR
QR-kodegenerering og administrasjon
EU
BrowserStack
Skytjeneste for testing av nettsider og apper på ulike nettlesere og operativsystemer.
EU og USA
GitLab
Alt-i-ett plattform for programvareutvikling som tilbyr verktøy for versjonskontroll, kodegjennomgang, kontinuerlig integrasjon og leveranse (CI/CD), samt prosjektledelse.
EU og USA
OpenAI
Avanserte AI-modeller for språk og bildegenerering
EU og USA
Make
Automatisering av prosesser på tvers av tjenester
EU og USA
Underleverandører som i tillegg brukes i løsningen VilMer Opplevelser
Leverandør
Formål
Lokasjon
Cloudinary
Opplasting og lagring av bilder i Aktivitetsprofiler
Globalt (AWS)
JotForm
Verktøy for oppsett og håndtering av online skjema
EU
Underleverandører som i tillegg brukes i løsningen VilMer Digitale opplevelser
Leverandør
Formål
Lokasjon
Algolia
Søkefunksjon i spillelister i løsningen
EU og USA
Amazon AWS
Opplasting, behandling og lagring av video og bilder
EU
Google Cloud Platform/Google Firebase
Hosting og drift av VilMer Digitale opplevelser, inkl. brukerdatabaser og analyser
EU
Mailvideo AS
Utvikling av software
Norge/EU
Start Creative I/S
Utvikling av løsning og innhold
Norge/EU
Norway Live AS
Livestreaming av video
Norge
Underleverandører som i tillegg brukes i løsningen Triggo
Leverandør
Formål
Lokasjon
MapBox
Kart og visualisering av turløyper
EU og USA
Cloudinary
Opplasting og lagring av bilder fra brukere
Globalt (AWS)
Underleverandører som i tillegg brukes i løsningen MinMemoria
Leverandør
Formål
Lokasjon
Amazon AWS
Opplasting og lagring av bilder som brukere laster opp i MinMemoria-profil
EU
Cloudinary
Opplasting og lagring av bilder fra brukere i modulen Gjestebok
Globalt (AWS)
HotJar
Statistisk informasjon om besøk, og til forbedring og optimalisering av applikasjoner og nettsider
EU
Hopp til: Vår bruk av cookies
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Vedlegg 4: Vår bruk av cookies

Cookies for besøkende på nettsider og innloggede brukere på VilMers plattform
Leverandør
Formål
Cookie
Google Tag Manager
GTM forenkler integrering og forvaltning av markedsføringsverktøy og analyser gjennom en sentralisert plattform på nettsider
_dc_gtm_UA-*
Google Analytics

Du kan lese mer om Google Analytics her
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.
_utma
_utmb
_utmz
_ga
_ga_*
_gid
_gat
_gat_gtag
_gat_UA-*
_gclxxxx
Facebook Piksel
Facebook Piksel brukes til konverteringsoptimalisering og Facebook-annonsering basert på handlinger som er gjort på vilmer.no og vilmer.com
_fbp
_fbc
Intercom
Kommunikasjon og support for besøkere av nettsider
intercom-id-*
intercom-session-*
intercom-device-id-*
Hotjar brukes for bedre å forstå bruken av vårt nettsted, slik at vi kan forbedre våre tjenester ut fra hva som viser seg å fungere godt og endre det som kan forbedres. Vi analyserer blant annet hvor brukerne kommer fra (på område- eller landsnivå), hvor lang tid som brukes på de ulike sidene, hvilke linker som klikkes på og vi teller antall besøkende
_hjIncludedInPageviewSample
_hjFirstSeen
_hjid
_hjTLDTest
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjSession_*
_hjSessionUser_*  
Shopify
Cookie i vår nettbutikk brukes for å forbedre brukeropplevelsen ved å huske preferanser, sikre autentisering, analysere atferd for optimalisering, målrette markedsføring og forsterke sikkerheten
_cmp_a
_landing_page
_orig_referrer
_secure_session_id
_shopify_essential
_shopify_s
_shopify_sa_p
_shopify_sa_t
_shopify_y
_tracking_consent secure_customer_sig
wpm-domain-test
YouTube
YouTube bruker cookies til å huske brukerpreferanser, samle inn data for analyse, målrette reklame basert på brukerinteresser, og forbedre brukeropplevelsen ved å huske visningsvalg
VISITOR_INFO1_LIVE
VISITOR_PRIVACY_METADATA
YSC
Vimeo
Vimeo setter cookies for å huske innstillinger, analysere videobruk, og målrette reklame basert på historikk
__cf_bm
vuid
TypeForm
Forbedrer brukeropplevelsen ved å tilpasse skjemaer og samle brukerfeedback effektivt
attribution_user_id
AWSALBTG
AWSALBTGCORS
tf_respondent_cc
OneTrust/CookiePro
Styrer samtykke og overholder personvernregelverk på nettsider
OptanonAlertBoxClosed
OptanonConsent
Microsoft Clarity
Analyserer brukeratferd for å forbedre nettsideopplevelsen og brukervennligheten
_clck
_clsk
Microsoft Advertising
Målretter annonser basert på brukerinteresser for økt relevans og effektivitet
_uetsid
_uetvid
MSPTC
LinkedIn
Målretter annonser og analyserer nettstedstrafikk for forretningsinnsikt og nettverksbygging
bcookie
bscookie
li_alerts
li_gc
lidc
JSESSIONID
lang
JotForm
Optimaliserer skjemaopplevelser og innsamling av brukerdata på nettsider
guest
JOTFORM_SESSION
userReferer
HubSpot
Forbedrer CRM-integrasjoner for markedsføring og salg
__cf_bm
__hssc
__hssrc
__hstc
_cfuvid
guest
hubspotutk
Flickr
Forbedrer bildevisninger og tilpasser brukerinteraksjoner på integrerte nettsteder
localization
DoubleClick
Optimaliserer og målretter digital annonsering for økt effektivitet og relevans
IDE test_cookie