VilMers bidrag til FNs bærekraftsmål

VilMer er forpliktet til å fortsette sitt arbeid med å oppfylle FNs bærekraftsmål og vil kontinuerlig evaluere og forbedre våre bidrag for å sikre en bedre fremtid for alle.
VilMer er forpliktet til å bidra til FNs bærekraftsmål og jobber aktivt for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Våre løsninger fokuserer spesielt på å oppfylle mål nr. 3 (Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder), nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), nr. 10 (Redusere ulikhet i og mellom land) og nr. 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn).
FNs bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
SDG 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
VilMer bidrar til å forbedre helse og livskvalitet for eldre ved å tilby personlige aktivitetsplaner med ulike fysiske og digitale aktiviteter som er skreddersydd for den enkeltes behov og interesser. Økt fysisk aktivitet og sosial kontakt blant eldre har dokumenterte helsefordeler, inkludert bedre kognitiv funksjon, redusert risiko for depresjon og økt livskvalitet.
FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
SDG 5: Likestilling mellom kjønnene
VilMer er i prosess for å oppnå Regnbuefyrtårnsertifisering, noe som sikrer at eldre i LGBTQ-miljøet får tilgang til tjenester som er tilpasset deres behov. Dette adresserer en eksisterende utfordring og bidrar til å fremme likestilling og inkludering.
FNs bærekraftsmål 3: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
SDG 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
VilMer støtter opp under generasjonskontrakten ved å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet i meningsfullt arbeid, enten frivillig eller betalt. Dette bidrar til å skape en bedre hverdag for eldre, deres familier og samfunnet som helhet, samtidig som det avlaster helsetjenesten og styrker økonomisk vekst.
FNs bærekraftsmål 3: Redusere ulikhet i og mellom land
SDG 10: Redusere ulikhet i og mellom land
VilMer jobber for å sikre sosial inkludering ved å tilby aktiviteter som engasjerer både eldre og frivillige. Vår virksomhetsmodell bidrar til å gi alle tilgang til meningsfulle aktiviteter, uavhengig av økonomisk status. Vi er også opptatt av å styrke aldersbæreevnen i distriktene ved å tilby teknologiske løsninger som muliggjør aktivitet og samhandling, selv i områder med begrenset infrastruktur.
FNs bærekraftsmål 3: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
SDG 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
VilMer utvikler teknologiske løsninger som bidrar til å skape inkluderende lokalsamfunn. Ved å tilby aktiviteter som engasjerer både eldre og andre befolkningsgrupper, legger vi til rette for et mer levende og mangfoldig samfunn. Vi jobber også med lokale myndigheter og organisasjoner for å integrere våre løsninger i by- og samfunnsplanleggingen, slik at alle innbyggere kan dra nytte av dem.