Generelle leveringsbetingelser

Gjelder fra 10.08.2022 – versjon 1.1

1. Rettigheter og plikter

Leverandøren har ansvaret for at tjenesten som leveres er i henhold til denne avtalen og oppfyller krav og beskrivelser i vedleggene til kontrakten.

VilMers rettigheter omfatter enhver form for kommersiell og ikke-kommersiell utnyttelse av konseptet «VilMer», herunder alle rettigheter knyttet til vilmer.no, videreutvikling av vilmer.no, digitale løsninger og andre prosjektresultater, herunder (men ikke begrenset til) enhver form for:

  • eksemplarfremstilling, visning, spredning og fremføring;
  • endring/bearbeidelse/videreutvikling,
  • hel eller delvis videreoverdragelse og lisensiering
  • bruk av varemerker eller andre kjennetegn

Kunden får kun en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett til å bruke VilMers løsninger i den periode kunden har avtale med VilMer. Kunden plikter å avslutte bruk av VilMers løsninger så snart avtalen avsluttes.

Dersom VilMer på oppdrag for kunden foretar videreutvikling spesifikt for kunden, tilfaller alle rettighetene til denne videreutviklingen VilMer med mindre annet eksplisitt avtales. Dette innbefatter å inkludere det videreutviklede til VilMers generelle plattform.

2. Partenes felles plikter

I tillegg til de konkrete plikter som fremgår av denne avtalen, skal partene:

  • lojalt besvare henvendelser fra den andre parten
  • uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forhold som parten forstår eller bør forstå kan få betydning for avtalens gjennomføring
  • lojalt legge forholdene til rette for at den andre parten skal få utført sine plikter i samsvar med avtalen
  • utføre sine plikter i henhold til avtalen profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard
  • lojalt samarbeide med den andre parten og ivareta den andre partens interesser; og
  • lojalt samarbeide med tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for å oppnå formålet med denne avtalen.

3. Varighet

Avtalen gjelder i 12 måneder fra kontraktsignering. Avtalen fornyes deretter automatisk for 12 måneder av gangen med en gjensidig rett for partene til å si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel før utløpet av hver periode.

4. Leveransen

VilMers løsninger leveres "som de er" på en standardisert plattform. Plattformen og løsningene vil videreutvikles i takt med behov og ny teknologi, og VilMer vil jevnlig oppdatere løsningene med feilretting og nye funksjoner. Kunden aksepterer at slike oppgraderinger/endringer kan skje uten varsel og uten at kunden har krav på kompensasjon for slike oppgraderinger/endringer. Kunden blir varslet ved endringer som har betydning for deres bruk av løsningen(e).

5. Forholdet til tredjeparter

VilMers løsninger formidler tjenester fra tredjeparter. VilMer har intet ansvar for disse tredjepartstjenestene. Selv om VilMer fasiliteter kontakt, er både avtaleforhold, kontroll og utførelse av tjenester et anliggende mellom kunden og tredjepart. Dette gjelder både med tanke på tjenestenes egnethet, kvalitet, eventuelle uønskede hendelser, ulykker mv. Kunden har et selvstendig ansvar for å vurdere tjenesten og tjenesteyterens egnethet.

6. Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.For part som er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.  Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av offentlighetsloven. Om mulig, skal den andre parten varsles før slik informasjon gis.

7. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser og fakturering

Løpende abonnements- og lisenskostnader faktureres forskuddsvis årlig med betalingsfrist på 14 dager.For løpende timer eller andre vederlag eller utgifter underveis i det løpende kontraktsforholdet fakturerer VilMer etterskuddsvis pr. måned med betalingsfrist på 14 dager

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift med mindre annet er spesifisert.

Faktura sendes elektronisk i godkjent standardformat i henhold til forskrift av 2. april 2019 (EHF-format).

Andre kostnader

Reisekostnader knyttet til avtalte reiser faktureres etter Statens reiseregulativ og satser. For levering av hardware og utstyr vil det tilkomme frakt.

Forsinkelsesrenter

Forsinket betaling gir krav på forsinkelsesrenter i tråd med norsk rett.Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, har VilMer krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan VilMer sende skriftlig varsel til kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Prisendringer

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for VilMers vederlag eller kostnader. Abonnements- og lisenskostnader og timepriser kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått.

8. Mislighold og erstatning

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det ikke skyldes forhold som en annen part er ansvarlig for eller force majeure slik det er alminnelig definert i norsk kontraktsrett.

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den andre parten skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan en part, etter å ha gitt den misligholdende parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av forsinkelse, mangel eller annet mislighold. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpsloven § 67 andre ledd. Maksimalt erstatningsansvar for VilMer etter denne avtale tilsvarer i alle tilfeller maksimalt ett års vederlag. Erstatningsbegrensningen gjelder ikke dersom VilMer har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

9. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av tjenesten som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelsen.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

10. Overdragelse av rettigheter og plikter

VilMer har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser i Avtalen til et annet rettssubjekt (for eksempel ved endring av selskapsform, oppkjøp av selskap etc.) som tilbyr Tjenesten eller tilsvarende tjeneste, forutsatt at det er kontinuitet overfor Kunden, samt brukere og pårørende.

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

12. Support og kundeservice

VilMer kan også nås på følgende måter:

Versjonshistorikk

Versjon
Dato
Punkt
Endring
Utført av
1.1
10.08.22
7. Betalingsbetingelser, Betalingsbetingelser og fakturering
Fakturering halvårlig er endret til årlig
Marthe Dyrud
1.1
10.08.22
7. Betalingsbetingelser, Betalingsbetingelser og fakturering
Betalingsfrist endret fra 15 dager til 14 dager
Marthe Dyrud
1.1
10.08.22
7. Betalingsbetingelser, Prisendringer
I tillegg til timepriser er det lagt til at abonnements- og lisenskostnader også kan endres under enhver omstendighet hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen)
Marthe Dyrud
1.1
10.08.22
12. Support og kundeservice
Supporttelefonnummer er endret fra 913 60 068 til 73 02 22 22
Marthe Dyrud

For kunder med signert avtale før 10.08.22 – se avtalen i PDF-versjon her.

VilMers support og kundeservice er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 08 og kl. 17. Henvendelser utenfor dette tidsrommet vil bli besvart neste arbeidsdag.