Brukervilkår – gjeldende for alle registrerte brukere av VilMers produkter

1. Om selskapet

VilMer AS («VilMer») leverer produkter som skaper gode opplevelser og livskvalitet for brukerne. VilMers produkter består av VilMer plattform, Opplevelser, MinMemoria, Televindu, VR og Triggo, heretter omtalt felles som «VilMers produkter». Når du registrerer en brukerkonto, eller bruker et av VilMers produkter, aksepterer du VilMer sine brukervilkår («Brukervilkårene»). Brukervilkårene regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til bruk av VilMers produkter. Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av VilMers produkter.

2. Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 73 02 22 22
Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no
Adresse: Nygata 22A, 2380 Brumunddal

3. Priser

Betaling for bruk av VilMers produkter gjøres som regel av en kommune eller omsorgstjeneste. Priser bestemmes i egen avtale. Ta kontakt med VilMer hvis du ønsker mer informasjon om våre priser.  

4. Bruk av VilMers produkter

4.1 Forutsetninger for bruk
VilMers produkter er digitale og leveres over nett. Med mindre annet er avtalt, skal kunder og brukere selv besørge enheter som produktene kan brukes på, som nettbrett, smarttelefon eller PC, og tilgang til internett. Bruk av VilMers produkter i strid med Brukervilkårene kan medføre utestengelse.
4.2 Enhver som bruker VilMers produkter skal: 
  • sette seg inn i og følge Brukervilkårene
  • følge gjeldende lover og regler

5. Taushetsplikt

Enhver bruker av VilMers produkter, inkludert, men ikke begrenset til helsepersonell, pårørende, frivillige og privatpersoner, har taushetsplikt omkring opplysninger som de får kjennskap til gjennom bruk av VilMers produkter, og som de må forstå er av sensitiv art om konkrete personer. Enhver bruker forstår at brudd på denne bestemmelsen kan være krenkende for den utsatte og at det kan medføre krav om oppreisning.

6. Eierskap og innhold

6.1 Brukergenerert innhold
Alt brukergenerert innhold som lastes opp eies av brukeren («opphaveren») som har lastet dette opp. Ved å dele brukergenerert innhold aksepterer imidlertid opphaveren at materialet tilgjengeliggjøres via VilMers produkter også for andre. En bruker som får tilgang til opplastet materiale kan ikke benytte innholdet på selvstendig grunnlag utenfor VilMers plattform, med mindre den opphaveren gir uttrykkelig samtykke til dette.
6.2 Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter knyttet til VilMers produkter, inkludert informasjon og media som brukere får tilgang til gjennom bruk av VilMers produkter, tilhører VilMer. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke VilMers produkter. Det er ikke lov å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av VilMers produkter.
6.3 Innholdets karakter
VilMers produkter skal være sosiale og lystbetonte for våre brukere. Vi tillater derfor ikke at det lastes opp støtende innhold. VilMer er likevel ikke ansvarlig dersom innhold av støtende karakter publiseres. Alt slikt innhold som VilMer gjøres oppmerksom på vil bli slettet uten nærmere varsel. Det samme gjelder innhold som krenker andres immaterielle rettigheter eller person.
6.4 Samtykke
Flere av VilMers produkter gir mulighet for å dele bilder og informasjon om andre personer enn brukeren selv. Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den det gjelder, eller fra noen som har samtykkerett på vegne av personen. Muntlig samtykke er gyldig. Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at et slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

7. Personvern

VilMer omfatter innhenting, lagring og behandling av personopplysninger, og er følgelig betinget av et behandlingsgrunnlag. Gjennomføring av denne avtalen er behandlingsgrunnlaget i tråd med personvernforordningen artikkel 6 bokstav b.
For ytterligere opplysninger om hvordan personvernet ditt ivaretas vises det til vår personvernerklæring.

8. Leveranse

8.1 Drift og utvikling
VilMer har ansvar for forvaltning, drift og videreutvikling av VilMers produkter. Med mindre annet er eksplisitt angitt leveres VilMers produkter «som de er». VilMer garanterer ikke for en bestemt oppetid eller at VilMers produkter er egnet for brukerens formål med bruk av tjenesten.
8.2 Informasjon til og kontakt med brukere av VilMers produkter
VilMer vil kontakte brukere av VilMers produkter ved for eksempel informasjon om nyheter, oppdateringer, endring av vilkår, undersøkelser mv. Brukere kan kontaktes via de kanaler som de samhandler med VilMer i, for eksempel SMS, e-post eller chat i VilMers produkter.
8.3 Sikkerhet
VilMer AS har som eier av VilMers produkter ansvar for at innholdet er sikret forsvarlig.

9. Endringer

VilMer har som eier av VilMers produkter rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser til et annet rettssubjekt (for eksempel ved endring av selskapsform, oppkjøp av bedrift e.l.) som tilbyr VilMers produkter eller tilsvarende tjenester, forutsatt at det er kontinuitet overfor brukere.

10. Ansvarsfraskrivelser

Bruk av VilMers produkter må alltid skje i samsvar med disse Brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Bruk skjer på eget ansvar, og brukeren er selv ansvarlig for egen bruk av VilMers produkter.

I alle tilfeller er ansvar etter denne avtalen begrenset til ett års vederlag for brukerens aktuelle VilMer produkt. VilMer anser det likevel som at bruk av VilMers produkter er utelukkende et anliggende mellom den eller de som bruker produktene. VilMer er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker, skader, økonomiske tap eller andre hendelser som måtte inntreffe som følge av bruk av VilMers produkter.

VilMer ønsker imidlertid at bruk av VilMers produkter skal være en positiv opplevelse, og vil i rimelig utstrekning bistå ved uønskede hendelser eller ulykker - uten at VilMer ved dette påtar seg noe økonomisk ansvar. Brukeren aksepterer å holde VilMer og VilMers samarbeidspartnere skadesløs fra ethvert tap, indirekte, tilfeldig eller andre lignende skader, inklusive, men ikke begrenset til følgeskader, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, tap av informasjon, og tilsvarende i forbindelse med bruk av VilMers produkter.

Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Brukeren aksepterer videre at han/hun ikke kan gjøre gjeldende noe ansvar overfor VilMer for noen forsinkelser eller feil i VilMers produkter.

11. Endringer av Brukervilkårene

VilMer arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre VilMers produkter. Det kan derfor hende at vi må oppdatere Brukervilkårene fra tid til annen for at de skal gjenspeile VilMers produkter korrekt. Med mindre noe annet er lovpålagt, vil vi varsle deg 14 dager før vi gjør endringer i Brukervilkårene, og gi deg en mulighet til å gjennomgå dem før de trer i kraft. Straks oppdaterte Brukervilkår er gjeldende, er du bundet av dem hvis du fortsetter å bruke VilMers produkter.

Vi håper at du fortsetter å bruke VilMers produkter, men hvis du ikke aksepterer de oppdaterte Brukervilkårene, kan du be oss om å slette brukerkontoen din når som helst ved å sende en e-post til kontakt@vilmer.no.

12. Tvister

Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av VilMers produkter reguleres av norsk rett.

Tvister mellom bruker og VilMer skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler i Norge med verneting Oslo tingrett.

Vedlegg - vilkår som gjelder særlig for enkelte produkter

VilMer Opplevelser-logoVilMer Triggo-logoVilMer Digitale opplevelser-logoVilMer MinMemoria-logoVR

1. Om Opplevelser

Opplevelser gir flere gode øyeblikk gjennom møter mellomlokalsamfunnet og omsorgssentre – et givende fellesskap for alle.

I Opplevelser samles personer og aktører som vil bidra med opplevelser for omsorgssentre. Det er enkelt for helsepersonell å avtale aktiviteter som passer beboernes ønsker og interesser.

Opplevelser kobler de som vil oppleve med de som vil bidra med aktivitet, på en enkel og effektiv måte. Når du registreres som tilbyder eller mottaker og får en brukerkonto, aksepterer du VilMer sine brukervilkår("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Opplevelser.

2. Tilbyder

Dersom du ønsker å registrere deg som tilbyder og bidra med gode opplevelser kan du sende inn opplysninger om dette via https://vilmer.no/bli-bidragsyter. En bruker som bidrar med opplevelser gjennom produktet Opplevelser omtales heretter som «Tilbyder».

Når en ny Tilbyder registreres, vil VilMer lage en aktivitetsprofil som beskriver Tilbyderen og aktiviteten(e) Tilbyderen ønsker å bidra med. Aktivitetsprofilen publiseres etter godkjenning fra Tilbyder. Ved publisering av godkjent aktivitetsprofil får Tilbyderen en bruker hos VilMer.

Når Tilbyder får henvendelser fra noen som ønsker å bestille aktiviteten, har Tilbyderen rett til å akseptere eller avslå henvendelsen etter eget ønske.

3. Bestiller

Dersom du ønsker å bestille aktivitet gjennom Opplevelser, kan du kontakte Tilbyder direkte gjennom Tilbyderens aktivitetsprofil. En bruker som bestiller aktivitet fra tilbyder omtales i det følgende som "Bestiller".

For å bestille aktivitet må Bestiller være tilknyttet en Bestillerprofil som beskriver hvilke behov og forutsetninger Bestilleren har. Bestillerprofilen kan representere en institusjon, lag, forening eller enkeltperson. Bestiller kan sende henvendelse til enhver aktivitetsprofil, og er inneforstått med at Tilbyderen kan akseptere eller avslå henvendelsen etter eget ønske.

4. Registrering og kontaktopplysninger

For å kunne tilby eller bestille en opplevelse eller aktivitet, må du registrere deg med navn, e-postadresse og mobilnummer. Du er ansvarlig for at opplysningene du oppgir er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Ingen personer under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Opplevelser.

5. Registrering og opplysninger

All informasjon og bilder som lastes opp i en aktivitetsprofil eller bestillerprofil, enten av brukeren selv eller ved assistanse fra VilMer, eies av brukeren.

Ved å dele bilder og annen informasjon i en aktivitetsprofil eller bestillerprofil, aksepterer du at alle som besøker profilen får tilgang til å se materialet. Brukeren har selv ansvar for ikke å laste opp bilder eller informasjon som krenker opphavsretten eller retten til eget bilde, eller personvernet til den avbildede.

Vi anbefaler alltid at personer som er avbildes eller omtaltes blir bedt om å samtykke før du laster inn bildet eller informasjonen. VilMer forbeholder seg retten til å slette materiale som krenker slike rettigheter som omtalt i dette punktet.

6. Plikter

6.1 Enhver som bruker Tjenesten skal: 
  • sette seg inn i og følge Brukervilkårene for bruk av VilMers produkter og særlig for bruk av Opplevelser.
  • selv vurdere om det tjenestetilbud som avtales mellom Tilbyder og Bestiller er egnet for den enkelte person/gruppe som skal delta eller motta tjenestetilbudet.
  • overholde taushetsplikt omkring opplysninger som de får kjennskap til gjennom Opplevelser, og som de må forstå er av sensitiv art om konkrete personer.
  • svare på henvendelser og gjennomføre avtaler i samsvar med det som avtales.
  • ivareta de sikkerhetstiltak som er naturlig og pålagt i henhold til den aktivitet eller tjeneste som tilbys. Tilbyder er ikke ansvarlig for skade som følge av naturlig sykdom, eller skade som er en følge av dagliglivets risiko, som oppstår i forbindelse med gjennomføring av aktiviteten.
  • straks melde fra til Bestillers eller Tilbyders kontaktperson om skade eller sykdom.
  • de som bidrar med dyr, må gjennom de enhver tids gjeldende kvalitetssikringsprosedyrer som VilMer har.
  • følge gjeldende lover og regler, herunder tegne lovpålagte forsikringer relevant for den konkrete aktiviteten (for eksempel bilforsikring ved gjennomføring av aktivitet med bil.)

7. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Opplevelser som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Opplevelser og sletting av bruker, aktivitetsprofil og bestillerprofil.
Brukervilkår - oppdatert 16.11.21

1. Om Triggo

Triggo er en app som inspirerer til aktivitet og samtaler på tvers av generasjoner. Sammen kan brukerne se på interessante bilder, lese om eller svare på spørsmål om tema de liker.

Triggo kan brukes i ro i sofaen eller på en av de lokale turløypene som finnes i appen. Her kan brukerne lete etter poster og løse Triggo-oppgaver samtidig som de får frisk luft og trim. Triggo kan også kobles til storskjerm for en hyggelig quiz-stund sammen i grupper.

Når du bruker Triggo, aksepterer du VilMer sine brukervilkår("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Triggo.

2. Triggogruppe

I Triggo kan man opprette Triggogruppe. En Triggogruppe kan ha flere tilkoblede brukere. Når en bruker som er tilknyttet en Triggogruppe bruker Triggo, vil bruksdata knyttes til den aktuelle Triggogruppen. En bruker kan være tilknyttet flere Triggogrupper, og velger selv hvilken Triggogruppe som skal være aktiv når Triggo brukes.

3. Informasjon i Triggogruppe

3.1 Gruppeinformasjon
En Triggogruppe representerer ofte en person, f.eks en beboer på sykehjem. En Triggogruppe kan også ha et profilbilde.
3.2 Samtykke
Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det legges inn i en Triggogruppe.

Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

4. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Triggo som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Triggo og sletting av bruker og Triggogruppe, herunder statistikk og favorittlister.
Brukervilkår  - oppdatert 18.11.21

1. Om Digitale opplevelser (tidligere Televindu)

Digitale opplevelser er en plattform som består av digitalt innhold tilpasset personer med kognitiv svikt. Digitale opplevelser kan brukes i web-grensesnitt med innlogging fra televindu.app, eller i Digitale opplevelser-appen som lastes ned til mobil eller nettbrett.

Med Digitale opplevelsers app kan du utforske innhold og spillelister, lagre filmer lokalt på din enhet og caste til storskjerm. Når du bruker Digitale opplevelser, aksepterer du VilMer sine brukervilkår ("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Digitale opplevelser.

2. Innhold fra Digitale opplevelser

Innhold på Digitale opplevelser skal ikke kopieres, modifiseres, distribueres, selges eller leies ut i andre kanaler enn Digitale opplevelser uten skriftlig samtykke fra opphavseier. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke Digitale opplevelser.

3. Brukergenerert innhold

3.1 Samtykke
Alt materiale som avbilder eller inneholder opplysninger om levende personer, herunder navn, video, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det lastes opp til Digitale opplevelser.
Hver bruker er selv ansvarlig for at personer som er avbildet i filmer som brukeren laster opp til Digitale opplevelser samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.
3.2 Ikke-medisinsk innhold
Brukere skal ikke laste opp filmer eller informasjon som inneholder medisinske, helserelaterte eller andre særskilte kategorier av personopplysninger til Digitale opplevelser.

4. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Digitale opplevelser som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Digitale opplevelser og sletting av bruker, spillelister og opplastet innhold.
Brukervilkår  - oppdatert 11.05.23

1. Om MinMemoria

MinMemoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon der livshistorien står i sentrum. MinMemoria kan brukes i web-grensesnitt via innlogging på minmemoria.no, eller i visnings-app som lastes ned til mobil eller nettbrett. Visnings-appen lar deg bla i Memoria-profilen, markere favorittbilder og sende meldinger, uten fare for at noe blir slettet eller endret ved et uhell. All annen redigering gjøres i web-grensesnitt.

Når du bruker MinMemoria, aksepterer du VilMer sine brukervilkår ("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av MinMemoria.

2. Memoria-profilen

En Memoria-profil handler om en spesifikk hovedperson, som regel en person som bruker helse- og omsorgstjenester. Det kan være flere brukere tilknyttet samme Memoria-profil, der alle bidrar med innhold som handler om Memoria-profilens hovedperson.

Brukere tilknyttet en Memoria-profil består som regel av helse- og omsorgspersonell som har en rolle overfor hovedpersonen, og av hovedpersonens pårørende og andre nærstående.

3. Innhold i Memoriaprofilen

3.1 Samtykke
Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det legges inn i en Memoria-profil. Samtykke kan innhentes muntlig eller skriftlig.

Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.
3.2 Ikke-medisinsk innhold
Pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenester som bistår i bruken av MinMemoria skal ikke legge inn medisinsk informasjon eller helseopplysninger.
3.3 Sletting av data
Brukere kan selv slette egne data gjennom å logge inn i web-appen.

4. Taushetsplikt

Partene skal bevare taushetsplikt overfor utenforstående om hvem som bruker MinMemoria, samt innholdet som legges inn av, eller på vegne av hovedperson, deres pårørende eller andre brukere.

Privat informasjon, herunder bilder, skal ikke deles med andre uten at dette er avtalt eller gitt samtykke til av den eller de informasjonen omhandler.

5. Brudd på brukervilkårene

Bruk av MinMemoria som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra MinMemoria og sletting av bruker og Memoria-profil.
Vilkår for MinMemoria: gjeldende for nye og eksisterende brukere f.o.m. 21.02.2022